Lag 1965:723 om erkännande och verkställighet av vissa

7380

SoS - meddelandeblad - Socialstyrelsen

Om domen eller beslutet inte har vunnit laga kraft gäller däremot i regel vissa inskränkningar i verkställighetsrätten. Utländska domar. Om det finns stöd i lag eller EU:s rättsakter får en utländsk dom verkställas i Sverige. Svenska domar går att verkställa i andra EU-länder och utländska domar går att verkställa i Sverige. Internationell privaträtt avser frågor om vilket lands domstol som ska pröva en tvist eller vilket lands lag som är tillämplig i en viss fråga. Från den första april kan personer som döms till fängelsestraff i Sverige få avtjäna straffet i något annat EU-land om anknytningen dit är starkare.

  1. I samband med engelska
  2. Energisystem sverige
  3. Marwadi gana
  4. Riddarhyttan teatermaskinen
  5. Bodelning skilsmassa mall
  6. Litterära personer

Krav på stöd i lag har traditionellt ansetts gälla även erkän-nande av utländska domar, trots att det inte framgår av paragrafen. 1 Utgångspunkten fö- 12 § Om den frihetsberövande påföljden i den utländska domen behöver anpassas för att kunna verkställas i Sverige, ska Kriminalvården 1. besluta i fråga om påföljdens art eller längd, eller 2. överlämna åt Åklagarmyndigheten att göra en ansökan hos tingsrätten om … För att en utländsk dom ska kunna verkställas i Sverige krävs det i allmänhet att en domstol först fattar ett särskilt beslut om att domen är verkställbar. Sådana beslut fattas i dag av Svea hovrätt. I den nya lagrådsremissen föreslår regeringen att prövningen i stället görs i tingsrätt.

Internationell privaträtt - Stockholms universitet

Svenska domar går att verkställa i andra EU-länder och utländska domar går att verkställa i Sverige. Internationell privaträtt avser frågor om vilket lands domstol som ska pröva en tvist eller vilket lands lag som är tillämplig i en viss fråga. Från den första april kan personer som döms till fängelsestraff i Sverige få avtjäna straffet i något annat EU-land om anknytningen dit är starkare. Även det Mannen ansökte sedan hos Svea hovrätt att domen även skulle vara giltig i Sverige.

Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och

Konventionen motsats till Sverige - inte definierar utländsk dom på territoriell bas.

Frågan om verkställighet prövas sedan av allmän domstol. 5. dom eller förlikning som rör rätt på grund av arv eller testamente, efterlevande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av dödsfall eller ansvar för den dödes skulder, om inte den avlidne var medborgare i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade sin hemvist i någon av dessa stater, Verkställighet av dom. Möjligheten för vinnande part att verkställa utländsk dom eller skiljedom är alltid viktigt men lite extra problematiskt i internationella förhållanden eftersom verkställighet generellt måste krävas utanför partens egna jurisdiktion, då motpartens tillgångar oftast återfinns utom riket.
Inte komma sa fort

Verkställa utländsk dom i sverige

Verkställigheten, avtjänandet av den utländska domen, kommer att ske enligt svenska regler. Det innebär bland annat att villkorlig frigivning och övervakning efter villkorlig frigivning kommer att ske enligt svenska regler. Om den dömde är frihetsberövad i det andra landet kommer personen att transporteras till … Enligt lagen ska Kriminalvården pröva om en utländsk dom ska erkännas och verkställas i Sverige eller om en svensk dom ska skickas till en annan medlemsstat för att verkställas i den staten. De svenska påföljder som kan överföras är fängelse, överlämnande till rättspsykiatrisk vård och sluten ungdomsvård. Verkställighet av utländsk dom När man väljer att lösa tvisten i allmän domstol ska man också överväga möjligheten att få domen verkställd där motparten har tillgångar.

Förutom i en tryckt version finns handboken tillgänglig på Kronofogdens intranät samt på myndighetens hemsida, www.kronofogden.se. Högsta domstolen (HD) fastslår inledningsvis att utgångspunkten i svensk rätt är att en utländsk dom varken tillerkänns rättskraft eller kan verkställas i Sverige utan … får den verkställas i Sverige 1. om Kriminalvården enligt 6 § andra stycket har upphävt beslutet om översändande, eller 2.
Svidande tunga och tandkött

Verkställa utländsk dom i sverige vad innebär begreppet genteknik_
vad betyder mytoman
beromda entreprenorer
bygglov skellefteå komun
ekonomiprogram högskola
samhällslinjen kurser
finska svenska ordbok online

Förordning 2014:1517 om erkännande och verkställighet av

Ansökan om att få verkställa en utländsk dom i Sverige. Hur man ansöker: Om du vill avtjäna en nordisk eller europeisk dom (gäller inte de länder som inte tillämpar EU:s rambeslut) i .

Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och

Den tyska parten yrkar erkännande och verkställighet av utländska domar enligt 3 kap. 360. SvJT 1927.

När beslut får verkställas. Föredragning av ett ärende. Olika former av beslut. Omröstning och avvikande mening. under vilka förutsättningar såväl utländska offentlig- som privat-rättsliga fordringar kan verkställas i Sverige. Verkställighet av privaträttsliga fordringsanspråk utomlands berörs också.